Regulamin katalogu stron obowiązujący od 22.02.2013

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania z Katalogu stron internetowych Gery.pl, prowadzonego przez Gery.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61 A, kod pocztowy 04-028, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000277471, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 złotych, NIP 701-00-63-767, REGON 140904032.
 2. Regulamin opracowano, przyjęto i udostępniono Użytkownikom na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204z późn. zm.), zwanej dalej stawą.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie Gery.pl pod adresem http://katalog.gery.pl/regulamin oraz w siedzibie Gery.pl Sp. z o.o.

§ 2 DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

 • Katalog - serwis internetowy dostępny pod adresem http://katalog.gery.pl podzielony na kategorie tematyczne i udostępniany nieodpłatne Użytkownikom celem odnalezienia Serwisu;
 • Serwis - odnośnik do zewnętrznej strony internetowej wraz z jej miniaturą zgłoszonej przez Użytkownika celem dodania do Katalogu.
 • Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, korzystająca z Katalogu w celu odnalezienia bądź dodania Serwisu;
 • Kod Aktywacyjny - dostarczany odpłatnie Użytkownikowi przez Gery.pl w wiadomości tekstowej SMS unikalny ciąg liczb i innych znaków pisarskich, umożliwiający Użytkownikowi zgłoszenie Serwisu do Katalogu lub wyróżnienie Serwisu w Katalogu.
 • Regulamin - niniejszy Regulamin Katalogu Gery.pl
 • Redakcja - zespół Gery.pl prowadzący Katalog i nadzorujący przestrzeganie Regulaminu;

§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z KATALOGU

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Katalogu przez Użytkownika są następujące:
  • połączenie z siecią Internet;
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików "cookies".
 2. Dla dodania Serwisu do Katalogu niezbędne jest skorzystanie przez Użytkownika z telefonu komórkowego posiadającego funkcję wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych SMS, z aktywną funkcją korzystania z usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie.

§ 4 ZGŁASZANIE SERWISU DO KATALOGU

 1. Użytkownik może zgłosić własny Serwis do Katalogu i udostępnić go na czas nie oznaczony innym Użytkownikom poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Gery.pl w zakładce "Dodaj" pod adresem http://katalog.gery.pl/dodaj, akceptację Regulaminu i podanie Kodu Aktywacyjnego.
 2. Kod Aktywacyjny Użytkownik otrzymuje w zwrotnej wiadomości tekstowej od Gery.pl w odpowiedzi na SMS o treści GERY.KATALOG wysłany na numer 79550 (koszt SMS: 9,00 zł netto/11,07 zł brutto).
 3. Serwis może zostać zgłoszony w maksymalnie czterech (4) kategoriach tematycznych.
 4. Każdy Serwis możne być dodany do Katalogu tylko jeden (1) raz.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczne dodanie Serwisu do Katalogu przez Redakcję po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1. Zgłoszenie Serwisu jest moderowane.
 6. Redakcja niezwłocznie dodaje Serwis do Katalogu, jeżeli spełnia on łącznie następujące warunki:
  • tytuł Serwisu oraz kategoria tematyczna, do której Serwis został zgłoszony, są zgodne z jego rzeczywistą tematyką i treścią;
  • tytuł Serwisu powinien zawiera się maksymalnie w 160 znakach pisarskich. Zabronione jest stosowanie w tytule znaków pisarskich, które pełnią funkcję wyłącznie ozdobną lub służą pozycjonowaniu Serwisu w Katalogu (np. ...;;;;;;; "TYTUŁ" ;;;;;;;...; AAAAA "TYTUŁ");
  • w opisie Serwisu zabronione jest umieszczanie adresu firmy, telefonu, adresu poczty elektronicznej lub innych danych kontaktowych Użytkownika. Opis Serwisu oraz słowa kluczowe (tagi) nie mogą zawierać łącznie więcej niż 255 znaków pisarskich.
 7. Zabronione jest dodawanie do Katalogu Serwisów zawierających następujące treści lub odnośniki do takich treści:
  • propagujące totalitarne ideologie oraz metody i praktyki działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, dopuszczającenienawiść na tle rasowym, narodowościowym lub religijnym, stosowanie przemocy oraz propagujące inne treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszające dobra osobiste osób trzecich;
  • o tematyce erotycznej lub pornograficznej, jeżeli nie posiadają strony informacyjnej o ich charakterze wraz z pouczeniem o zakazie dostępu do nich przez osoby niepełnoletnie;
  • naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej czy też zachęcające do łamania tych praw, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć ich naruszeniu; obcojęzyczne;
  • nieczytelne lub skonstruowane w sposób uniemożliwiający lub znacznie utrudniający normalne z nich korzystanie, a także będące w trakcie budowy lub modernizacji, jeżeli korzystanie z nich jest niemożliwe lub znacznie utrudnione;
  • których istotę stanowią programy partnerskie;
  • których istotę stanowi wyświetlanie odnośników do innych stron internetowych lub Serwisów (tzw. "farm linków");
  • stanowiące subdomenę większych stron internetowych lub Serwisów w Katalogu, chyba że prezentują one odrębną treść lub tematykę;
  • wprowadzające w błąd co do ich rzeczywistej tematyki i treści;
  • aliasy do stron, z wyłączeniem aliasów xorg.pl;
 8. Zgłoszenie Serwisu nie spełniające warunków określonych w § 4 ust. 6 Regulaminu bądź zgłoszenie Serwisu zawierającego treści lub odnośniki do treści wskazane w § 4 ust. 7 Regulaminu, zostaje przez Redakcję odrzucone.
 9. Serwisy w Katalogu zawierające treści lub odnośniki do treści wskazane w § 4 ust. 7 Regulaminu będą przez Redakcję usuwane.
 10. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 8 i 9 Regulaminu, opłata za SMS wysłany pod numer 79550 nie podlega zwrotowi.
 11. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak konsumentowi w przypadkach świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem tego terminu.

§ 5 ZARZĄDZANIE SERWISEM W KATALOGU

 1. Użytkownik ma możliwość wyróżnienia Serwisu dodanego do Katalogu poprzez odnośnik "WYRÓŻNIJ STRONĘ" i podanie Kodu Aktywacyjnego.
 2. Kod Aktywacyjny Użytkownik otrzymuje w zwrotnej wiadomości tekstowej od Gery.pl w odpowiedzi na SMS o treści GERY.KATALOG wysłany na numer 79550 (koszt SMS: 9,00 zł netto/11,07 zł brutto)
 3. Serwis zostaje wyróżniony na okres 45 dni, licząc od dnia podania przez Użytkownika Kodu Aktywacyjnego.
 4. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do usunięcia Serwisu z Katalogu. W tym celu należy skorzystać z formularza dostępnego na stronie Gery.pl w zakładce "Kontakt" pod adresem http://katalog.gery.pl/kontakt.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie Serwisu do Katalogu przez Użytkownika poprzedzone jest akceptacją Regulaminu.
 2. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 i zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy od Gery.pl Sp z o.o. na adres e-mail podany przy zgłaszaniu Serwisu do Katalogu oraz materiałów promocyjnych Gery.pl i stron pokrewnych.
 3. Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby realizacji świadczenia przez Gery.pl. Do przetwarzania danych osobowych przez Gery.pl Sp. z o.o. zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem Serwisu z Katalogu przez Redakcję. Poza wyżej wskazanym przypadkiem, dane Użytkownika mogą być udostępnione wyłącznie właściwym organom wymiaru sprawiedliwości i władzy publicznej upoważnionym do dostępu do nich na podstawie i w granicach przepisów obowiązującego prawa.
 4. Zgłaszanie reklamacji przez Użytkowników, a także zapytań, uwag i sugestii dotyczących Katalogu, następuje za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Gery.pl w zakładce "Kontakt" pod adresem http://katalog.gery.pl/kontakt. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Redakcję niezwłocznie po ich zgłoszeniu, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od ich zgłoszenia. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na potrzebę wszechstronnego i wnikliwego zbadania złożonych lub zawiłych okoliczności uzasadniających reklamację, termin jej rozpatrzenia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie więcej jednak niż do trzydziestu (30) dni od dnia jej zgłoszenia. Redakcja obowiązana jest wówczas, przed upływem czternastu (14) dni od dnia zgłoszenia reklamacji, do zawiadomienia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o szacowanym czasie niezbędnym do jej rozpatrzenia i o powodach przedłużenia terminu. W przypadku nie rozpatrzenia przez Redakcję zgłoszenia reklamacyjnego w terminach i w trybie określonych powyżej, przyjmuje się, że reklamacja jest zasadna i została uwzględniona. Zgłoszenie reklamacji będzie potwierdzane przez Redakcję na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w zgłoszeniu. Zgłoszenie reklamacji nie wyklucza dochodzenia przez Użytkownika ewentualnych roszczeń na drodze sądowej.
 5. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Redakcja nie ma obowiązku uzgadniania z Użytkownikami zakresu oraz treści dokonywanych zmian. Za termin wejścia w życie zmian w Regulaminie należy przyjąć termin udostępnienia Użytkownikom nowej wersji Regulaminu w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie. Dla Serwisów zgłoszonych do dodania do Katalogu przez Użytkowników przed udostępnieniem zmian w Regulaminie, a także dla obsługi Serwisów dodanych do Katalogu przed udostępnieniem zmian w Regulaminie, zastosowanie znajduje Regulamin obowiązujący w dniu zgłoszenia Serwisów, chyba że zmiany Regulaminu Redakcja wprowadziła z ważnych powodów. Za ważne powody traktuje się w szczególności potrzebę dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, rozwój technik teleinformatycznych oraz istotne zmiany rozwojowe Katalogu. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych powodów, zmienione postanowienia nie mogą być dla Użytkowników mniej korzystne niż dotychczasowe i nie mogą naruszać istotnych warunków umowy z Użytkownikiem. W przypadku jakichkolwiek zmian Regulaminu, Redakcja zobowiązuje się do zamieszenia czytelnej i łatwo dostępnej informacji o tym na stronie głównej Katalogu.
 6. W sprawach nieunormowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz, w pozostałym zakresie, przepisy Kodeksu cywilnego. Wobec Użytkowników, będących konsumentami, znajdują nadto zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów i o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 maja 2011 r.