Opis:

Radca prawny to prawnik świadczący pomoc prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym. Pomoc prawna radcy prawnego polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz sporządzaniu opinii prawnych. Również występowanie przed sądami i urzędami należy do obowiązków i praw radców prawnych. Radcowie prawni zorganizowani są na zasadach samorządu zawodowego. Jednostkami organizacyjnymi samorządu posiadającymi osobowość prawną są okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego określa ustawa o radcach prawnych. Zawody radcy prawnego i adwokata się między sobą różnią niewiele, a istniejący podział na dwie korporacje jest sztuczny. W stosunku do klienta Radcowie prawni mogą pozostawać w stosunku pracy czego nie wolno adwokatom. Radcowie prawni natomiast nie mogą być obrońcami w sprawach karnych i w sprawach o przestępstwa skarbowe do czego są uprawnieni adwokaci. Radcowie prawni mogą natomiast być pełnomocnikami oskarżyciela posiłkowego w procesie karnym.